Thông báo

Tìm kiếm

  • CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (01/6/1942-01/6/2022)

Vài nét về thực hiện quy chế dân chủ tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa

Đăng lúc: 12:43:03 13/10/2021 (GMT+7)

      Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở như:  NQ số 55/NQ-UBTVQH10 vv ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Trên cơ sở Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/ 01/2016 nhằm cụ thể hóa một số nội dung về Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 v/v Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. 
      Thực hiện các văn bản trên, Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã xác định rõ mục đích thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm:
      - Phát huy quyền làm chủ của viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm GDTX tỉnh;
     - Góp phần xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước;
      - Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
Việc thực hiện dân chủ ở Trung tâm GDTX tỉnh đánh giá qua các tiêu chí:
      - Nhận thức, năng lực thực hành dân chủ của đội ngũ viên chức và người lao động. Muốn thực hiện dân chủ trong Trung tâm GDTX tỉnh, trước hết người viên chức và người lao động phải nắm bắt và hiểu biết về dân chủ cơ sở, bao gồm những việc công khai để viên chức và người lao động được biết; những việc viên chức và người lao động tham gia ý kiến và những việc viên chức và người lao động được giám sát, kiểm tra. Điều này đóng vai trò quyết định trong việc tổ chức thực hiện dân chủ cũng như kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dân chủ.
      - Kết quả phát huy quyền làm chủ của viên chức và người lao động được thể hiện qua kết quả thực hiện quyền làm chủ của viên chức và người lao động; thể hiện qua việc viên chức và người lao động được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp trong khi thi hành công vụ, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Hoặc đối với viên chức, họ được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Viên chức và người lao động được thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ Trung tâm GDTX tỉnh trong sạch, vững mạnh. 
      - Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm GDTX tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nội dung dân chủ ở Trung tâm GDTX tỉnh. Giám đốc đã nhận thức rõ DCCS chỉ có thể được thực hiện tốt khi có sự tham gia của viên chức và người lao động. Giám đốc đã không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để nhấn mạnh đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý  trong Trung tâm GDTX tỉnh, cụ thể hóa công việc Giám đốc đảm nhận từ lập kế hoạch - kiểm tra - giám sát đến đánh giá chất lượng công việc của nhân viên cấp dưới.
     - Giám đốc phải thuyết phục viên chức và người lao động bằng chính công việc và lối sống của mình, biết lắng nghe chia sẻ, có khả năng vận động, thuyết phục, gần gũi và hòa đồng với mọi người để tạo ra các mối liên hệ hỗ trợ cho việc thực thi dân chủ tốt hơn. Theo đó, đội ngũ cốt cán của Trung tâm cũng đã nhận thức được việc thực hiện dân chủ Trung tâm GDTX tỉnh là cần thiết, góp phần chấn chỉnh, tăng cường các mặt quản lý, cải cách hành chính, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của đội ngũ viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức đó là nhân tố quan trọng để dân chủ được phát huy một cách tối đa, hiệu quả, giúp Trung tâm GDTX tỉnh giữ vững ổn định và đoàn kết, tập trung vào công tác quản lý và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.
     - Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDTX tỉnh thể hiện qua năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của tỉnh, của đất nước đã phản ánh được sự chủ động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng biên chế hợp lý, tiết kiệm, nâng cao chất lượng, hiệu suất lao động, hiệu quả trong sử dụng kinh phí, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho viên chức và người lao động. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cũng thể hiện chất lượng của việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; việc thực hiện quản lý thu, chi tài chính tại đơn vị; việc tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức biên chế và chi bổ sung thu nhập cho viên chức và người lao động … vì quyền dân chủ của viên chức và người lao động được đảm bảo và không ngừng phát huy thì kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sẽ không ngừng được củng cố, nâng cao, điều đó đã được minh chứng bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm học vừa qua, nhất là kỳ kế hoạch giai đoạn  2015 – 2020..
     - Kết quả phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân trong Trung tâm GDTX tỉnh. Đây là tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá được hiệu quả thực hiện QCDC trong Trung tâm. Thực hiện tốt dân chủ sẽ tạo điều kiện để các viên chức và người lao động cũng như toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh; viên chức và người lao động sẽ dễ dàng nhận biết và chủ động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, buộc các viên chức và người lao động phải có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ, nhiệm vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định. Bởi vì mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để tư lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý.
    - Mức độ tham gia kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện dân chủ của cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Ban Thanh tra nhân dân có vai trò quan trọng, tạo sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong viên chức và người lao động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để động viên họ phát huy quyền làm chủ của mình. Do vậy, Giám đốc quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn các đoàn thể trong Trung tâm GDTX tỉnh là yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện DCCS, góp phần để Trung tâm GDTX tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thực hiện dân chủ ở Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, chính là thực hiện công khai các nội dung sau: 
    - Các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh
   Các nội quy, quy chế, quy định của Ngành GD&ĐT, Bộ quy chế của Trung tâm GDTX tỉnh
     - Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, tuần của Trung tâm GDTX tỉnh, của các phòng chuyên môn
Các Đề án, chương trình định hướng phát triển của Trung tâm GDTX tỉnh
     -Tài sản, trang thiết bị; kinh phí hoạt động và quyết toán, kiểm toán hàng năm của Trung tâm GDTX tỉnh
     - Các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của Trung tâm GDTX tỉnh
     - Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của cấp có thẩm quyền
     - Các vụ tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận (nếu có)
     - Kết luận Thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền đối với Trung tâm GDTX tỉnh
    Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị (nếu có)
     - Kết quả tiếp thu ý kiến (khi lấy ý kiến) của viên chức và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc thông qua các cuộc họp Quý, 6 tháng, hàng năm và Hội nghị nhận xét, đánh giá xếp loại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định hiện hành.
Việc thực hiện công khai các nội dung trên phải tuân thủ theo các hình thức, thời điểm và thời gian công khai:
a). Hình thức công khai: Thường xuyên thực hiện một , một số hoặc tất cả các hình thức sau:
    - Niêm yết tại bảng tin của Trung tâm GDTX tỉnh, số 04, Nguyễn Tạo, Phường Trường Thi, tp Thanh Hóa
    - Thông báo tại Hội nghị toàn thể Nhà giáo, CBQL và người lao động tại Hội nghị Trung tâm triệu tập
    - Thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp, qua zalo nhóm cốt cán và từng đơn vị thuộc Trung tâm.
    - Thông báo cho Trưởng các tổ chức Đoàn thể, Trưởng phòng để Trưởng đơn vị thông báo cho viên chức và người lao động.
    - Thông báo bằng văn bản đến Đảng ủy, BCH công đoàn Trung tâm
    - Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm 
b). Thời điểm và thời gian công khai
Thực hiện đúng quy định của từng nội dung công khai, theo lĩnh vực hoạt động, đảm bảo thười gian công khai, phù hợp thời điểm công bố các nội dung công khai.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa Giám đốc Trung tâm với Sở GD&ĐT
     - Phục tùng sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời, chính xác, nghiêm túc. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, các nhiệm vụ đột xuất, bổ sung của Trung tâm GDTX tỉnh trình Giám đốc Sở phê duyệt để thực hiện.
     - Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn và kiến nghị những biện pháp khắc phục để Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết, nhất là việc xây dựng các Đề án, Chương trình nhằm tạo, tìm việc làm cho Trung tâm GDTX trong những năm học qua.
     - Phản ánh những vấn đề Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chưa rõ, góp ý phê bình bằng văn bản. Trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo chưa giải quyết những đề nghị của Trung tâm thì Giám đốc Trung tâm vẫn nghiêm túc chấp hành và thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa Giám đốc Trung tâm với UBND Phường, Tp Thanh Hóa
     - Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Trung tâm với UBND Phường Trường Thi, UBND Thành phố Thanh Hóa theo đúng quy định phân công, phân cấp của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
     - Chủ động phối hợp giải quyết các công việc có liên quan đến Trung tâm và địa phương phố, Phường, thành phố.
     - Tham gia đầy đủ, tích cực và có hiệu quả các hoạt động chính trị, xã hội, từ thiện vì cộng đồng với phường, phố và đồng bào Giáo dân nơi Trung tâm đặt địa điểm tại Tp Thanh Hóa và Tp Sầm sơn.
Nhờ xác định rõ mục đích, ý nghĩa, các tiêu chí đánh giá, các nội dung phải công khai, hình thức, địa điểm, thời gian công khai và xác định đúng mối quan hệ giữa Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh với cấp trên, với địa phương nơi Trung tâm đóng để có phương án xử lý hài hòa, hợp lý, cho nên Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã thực sự là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện cho người học, cho viên chức và người lao động, cho đồng nghiệp trong Ngành giáo dục và đào tạo và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.
Thanh Hóa, tháng 10/2021
 
Hôm nay:
723
Hôm qua:
1281
Tuần này:
7429
Tháng này:
34814
Tất cả:
3006352