SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023 NỘI DUNG “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ”

Đăng lúc: 15/09/2023 (GMT+7)

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên.

Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên trong phạm vi, thẩm quyền lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng quý, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu. Chi bộ trong sạch, vững mạnh là chi bộ duy trì đều đặn sinh hoạt đúng định kỳ, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực và có hình thức sinh hoạt đa dạng.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo vàsức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơsở để phát huy dân chủ trong Đảng; trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng,đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thờithông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề như thế này, tinh thần dân chủ, công táctự phê bình và phê bình, tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tại những buổi sinh hoạtcủa các đồng chí Đảng viên ngày càng được nâng lên - để Chi bộ nắm bắt diễnbiến tư tưởng của Đảng viên, từ đó có biện pháp giúp đỡ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực (nếu có) của cán bộ đảng viên.
 Như chúng ta biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Đối với sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã ban hành nhiều văn bản, đề ra nhiều giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác sinh hoạt đảng theo phương châm: “Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình”.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong thời gian qua Chi bộ Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng đã duy trì, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng thángtheo quy định. Về nội dung, chi bộ đã thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn  của các cấp uỷ Đảng cấp trên. Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, của Đảng uỷ Trung tâm,cấp ủy chi bộlựa chọn chuyên đề, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung trước khi tổ chức sinhhoạt. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
Tuy nhiên, thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm vẫn còn một bộ phận đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm các quy định của Đảng, của Ngành phải xử lý bằng chế tài của Đảng, Nhà nước, nhẹ khiển trách, nặng cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Đảng. Có tình trạng đánh giá chưa đúng mức tầm quan trọng, cũng như tác dụng của sinh hoạt chi bộ từ đó dẫn đến một số tình trạng: Coi trọng công tác chuyên môn hơn sinh hoạt chi bộ, từ đó xếp lịch làm việc “ưu tiên” họp chuyên môn trước, họp chi bộ sau, hoặc “tiện thể” lồng ghép công tác đảng sau khi họp chính quyền. Chi ủy chuẩn bị nội dung không chu đáo, cẩn thận, đến khi họp chi bộ điều hành lúng túng, không rõ trọng tâm hoặc chủ đề buổi sinh hoạt. Đảng viên không được thông tin trước về nội dung cụ thể nên không chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham luận. Trong hội nghị chi bộ hoặc là không tham gia ý kiến, hoặc là phát biểu qua loa, chiếu lệ, thậm chí lan man không đúng chủ đề… có biểu hiện nể nang trong tự phê bình và phê bình, v.v…
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập tới một nguyên nhân đó là có những thời điểm, có chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, thiếu tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; các nội dung sinh hoạt đảng chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp uỷ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.
Từ thực tiễn sinh hoạt chi bộ, chúng ta có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau:
 - Cấp ủy, đảng viên phải nhận thức rõ, đúng tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình cụ thể, chi bộ xác định nội dung sinh hoạt phù hợp. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là vai trò của đồng chí bí thư chi bộ trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên, chuẩn bị kỹ dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết sinh hoạt chi bộ định kỳ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.
 - Chi bộ thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, quan điểm lập trường, ý thức chấp hành nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; kiểm tra chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm, phong cách lề lối làm việc, phẩm chất đạo đức của từng cán bộ Đảng viên.
- Thực hiện tốt việc tự nhận xét, đánh giá phân loại chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng; biểu dương những đảng viên tốt, chấn chỉnh những đảng viên chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Chi bộ QLĐT - BD cần phải tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:
Một là, Trong sinh hoạt chi bộ cần lồng ghép nội dung theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. 
Hai là, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ lần gần nhất để bảo đảm tính thời sự. Làm tốt công tác này là chúng ta đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.
Ba là, nội dung sinh hoạt chi bộ phải bám vào Kế hoạch hành động vàHướng dẫn của Đảng ủy cấp trên cũng như nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, chọn lọccác nội dung phù hợp, thiết thực, sát thực tế, tránh lý luận chung chung. Đề ranhiệm vụ cụ thể, thiết thực, những việc cần làm ngay trong tháng tới theo chức năng,nhiệm vụ của Chi bộ, sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm và phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện.
Bốn là, ngoài các nội dung họp chi bộ do cấp ủy chuẩn bị, chi bộ cần thêm nội dung báo cáo của đảng viên về thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, những thuận lợi, khó khăn và hướng khắc phục cũng như giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ đó. Sau đó, bí thư chi bộ, chủ trì cuộc họp kết luận đưa vào nghị quyết để lãnh đạo thực hiện
Năm là, tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... bằng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chi bộ lắng nghe hết các ý kiến của đảng viên. Có như vậy cuộc họp chi bộ mới đoàn kết, thực sự là sinh hoạt chính trị hiệu quả, đảng viên được đóng góp, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu, trách nhiệm của cấp ủy và từng đảng viên.
 Sáu là, chú trọng công tác điều hành của người đứng đầu chi bộ, điều hành linh hoạt, giải quyết các phần việc gọn gàng, đúng quy định, khơi gợi được nhiều ý kiến cá nhân, thảo luận kỹ lưỡng, kết luận chuẩn xác và biểu quyết thông qua nghị quyết là những nhân tố quyết định thành công của một cuộc sinh hoạt chi bộ. Quá trình điều hành sinh hoạt chi bộ cần bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên, đúng chương trình đã thông báo; đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết nghị của chi bộ phải đúng trình tự, thủ tục. Người chủ trì cần nắm chắc, vững nguyên tắc, có kiến thức về xây dựng Đảng …
                                                                                                                                                                            Chi bộ QLĐT - BD
 
Truy cập
Hôm nay:
249
Hôm qua:
1206
Tuần này:
6030
Tháng này:
9561
Tất cả:
3723031