Đăng lúc: 14:26:18 04/08/2016 (GMT+7)

Quy chế xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

         Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động được xếp lương theo bảng lương của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng Bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 06 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

a) Đối với cán bộ, công chức:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức và người lao động:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài tại các Điểm a, b và c .

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì thời gian này được tính lại các chế độ về nâng bậc lương thường xuyên như sau:

a) Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam do oan, sai được tính lại vào thời gian để xét nâng bậc lương;

b) Không thực hiện kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với các hình thức kỷ luật do oan, sai;

c) Được truy lĩnh tiền lương, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần Bảo hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các bậc lương đã được tính lại.

Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

I. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi chưa có thông báo nghỉ hưu:

1. Điều kiện :

- Những CB, GV, CNV chưa xếp đến bậc lương cuối cùng và còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng lương thường xuyên, chưa có quyết định nâng lương  thường xuyên trong năm đó. (tính từ 01/01 của năm đó đến 01/01 của năm liền kề).

- Những trường hợp tính đến thời điểm Trung tâm họp Hội đồng xét, có số tháng hưởng bậc lương chưa đủ 12 tháng (đối với CNV) hoặc 24 tháng (đối với CB, GV) nhưng tính đến 01/01 của năm sau liền kề vẫn còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để nâng lương thường xuyên thì vẫn được xem xét để nâng lương trước thời hạn trong chỉ tiêu của năm đó. Đối với những trường hợp này, Hội đồng thông qua, Trung tâm GDTX ghi nhận, chờ đến thời điểm đủ số tháng được nâng trước niên hạn thì ra quyết định được hưởng. Nếu trong thời gian chờ ra quyết định, người này có vi phạm kỷ luật thì Trung tâm GDTX sẽ họp Hội đồng để xem xét lại và thông báo kết quả công khai cho toàn thể CB GV, NLĐ được biết.

2. Tiêu chuẩn :

- Căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà CB, GV, CNV đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cùng ngạch lương hoặc cùng chức danh;

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

+ Liên tục 02 năm liền trở lên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở .

+ Là GV dạy giỏi cấp tỉnh - Cấp Quốc gia.

+ Có SKKN được xếp loại cấp ngành trở lên.

+ Có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác khác.

* Riêng nhân viên HC chỉ cần liên tục đạt lao động giỏi, có giấy chứng nhận thành tích công tác hoặc giấy khen trở lên do cấp ngành, cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên cấp.

- Trường hợp, nếu số người có thành tích ngang nhau và vượt quá chỉ tiêu 10% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trong biên chế tính đến thời điểm họp xét thì ưu tiên cho người có thời gian công tác nhiều hơn.

3. Chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn không quá 10% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trong biên chế tính đến thời điểm họp xét.

4. Quy định thời gian :

- Thời gian xét: Trung tâm sẽ họp Hội đồng nâng lương khi có hướng dẫn nâng lương của SGD (khoảng tháng 10 hàng năm).

- Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn: Căn cứ vào từng cấp độ lập thành tích khác nhau của CBGV, NLĐ  sau khi đã thống nhất trong phiên họp Hội đồng xét mà thống nhất thời gian nâng bậc lương trước  thời hạn cho phù hợp, nhưng không quá 12 tháng.

II. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc lương đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại điển a ; b khoản 1 Điều 2 của quy chế mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.  

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định.

Điều 4. Nguyên tắc xét

- Bước 1 :

+ Phòng họp xét và đề nghị những trường hợp thỏa mãn điều kiện và tiêu chuẩn trên.

+ Phòng tổng hợp hồ sơ cá nhân của người được đề nghị xét nâng lương trước thời hạn (quy định ở phần hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn) nộp về phòng TC-HC theo quy định.

- Bước 2 :

+ Hội đồng xét tổng hợp và báo cáo danh sách đề nghị từ các phòng.

+ Căn cứ và thành tích đạt được của từng cá nhân được đề nghị, Hội đồng tiến hành thảo luận phân loại các cấp độ thành tích của từng cá nhân.

+ Căn cứ vào Quyết định phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm của Sở GD-ĐT giao, Hội đồng xem xét lấy cá nhân có thành tích từ cấp độ cao xuống thấp đến số lượng được phân bổ. Đồng thời căn cứ vào cấp độ thành tích, Hội đồng quyết định số tháng nâng bậc lương trước thời hạn cho từng người (không quá 12 tháng).

5. Hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn :

- Đối với cá nhân người được xét nâng lương trước thời hạn:

+ Đơn xin được nâng lương trước thời hạn

+ Báo cáo thành tích (tính từ thời điểm nâng bậc lương gần nhất)

+ Phôtô các thành tích đạt được (các danh hiệu đạt được trong thời gian giữ bậc lương)

+ Phôtô Quyết định bậc lương đang hưởng

- Đối với Hội đồng :

+ Tờ trình đề nghị

+  Tất cả hồ sơ cá nhân của người được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

+ Bản quy chế xét nâng lương trước thời hạn của nhà trường

+ Biên bản họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn

Nếu đến thời gian quy định, các tổ không gửi hồ sơ hoặc hồ sơ không đầy đủ thì Hội đồng sẽ không xét và gửi trả lại.

 Nơi nhận:                                                                              Giám đốc

 - Phòng TCCB Sở GD&ĐT (Để báo cáo)                                                                                         

- Các P.GĐ, các TP, P.TP, kế toán (Để thực hiện)                      (đã ký)

- Thông báo trên website của Trung tâm                                                

- Lưu VT .                                                                          Đào Phan Thắng

Hôm nay:
42
Hôm qua:
691
Tuần này:
3135
Tháng này:
9643
Tất cả:
624875