Văn bản / Văn bản pháp quy
Thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT-Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ngày 20/7/2018
Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT-	Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ngày 08/10/2018
Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT-Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ngày 08/10/2018
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Thông tư 20/2018-TT-BGD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý (thay thế QĐ 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 kể từ ngày 24/4/2017)
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017
12
Hôm nay:
250
Hôm qua:
1165
Tuần này:
7384
Tháng này:
20327
Tất cả:
2242715