Đăng lúc: 15:34:32 04/08/2016 (GMT+7)

Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

 1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Trung tâm).

 2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động tại Trung tâm.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong Trung tâm

1. Nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều pháp luật đã quy định, theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của Trung tâm, thông qua các hình thức dân chủ: Trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho CCVC, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho sự nghiệp giáo dục Trung tâm thực sự là của CB, CNV,  NLĐ và vì CCVC.

2. Thực hiện dân chủ trong Trung tâm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Giám đốc, cán bộ giáo viên và học viên trong Trung tâm theo quy định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của Trung tâm, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; thực hiện phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc và thực hiện dân chủ trong Trung tâm

1. Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng trên tinh thần thống nhất cả tập thể lãnh đạo và đề cao trách nhiệm cá nhân. Mọi hoạt động của Trung tâm  phải tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Trung tâm.

2. Các đơn vị thuộc Trung tâm phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền được giao, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết nội bộ. Một cá nhân hay một đơn vị được giao thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một đơn vị hoặc một cá nhân chủ trì. Đơn vị được giao chủ trì, xử lý, giải quyết công việc phải phối hợp với đơn vị có liên quan và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc được giao trước Lãnh đạo Trung tâm.

3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo kế hoạch, theo Quy chế làm việc của Trung tâm và đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cấp trên, phải báo cáo với Thủ trưởng đơn vị trực tiếp.

4. Đảm bảo phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu, tham ô, hối lộ trong khi thực thi công việc.

6. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong Trung tâm, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của Trung tâm.

7. Bảo vệ và gìn giữ uy tín của Trung tâm.

8. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới đúng thẩm quyền được giao.

9. Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong Trung tâm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần đúng theo quy định của Ngành học.

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM

MỤC I. TRÁCH NHIỆM, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC  VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Điều 4. Phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc của Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh

1. Trách nhiệm, phạm vi của Giám đốc Trung tâm:

a) Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm;

b) Phân công phân cấp quản lý cho các Phó Giám đốc, trưởng các phòng chức năng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo thẩm quyền quản lý của Trung tâm;

2. Quyền hạn giải quyết công việc của Giám đốc Trung tâm:

a) Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm; các định hướng về phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm;

b) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức trưởng, phó các đơn vị thuộc Trung tâm theo thẩm quyền quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ và công chức của UBND tỉnh Thanh Hóa tại QĐ số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

c) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, Ban ngành có liên quan đến Trung tâm GDTX; chủ trì thương thảo và ký kết các hợp đồng đào tạo với các trường đại học, học viện…;

d) Quyết định các vấn đề về tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm; công tác về tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ BHXH và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm; chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời;

đ) Giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho Phó Giám đốc nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng, do Phó Giám đốc đi công tác vắng; những việc liên quan đến hai Phó giám đốc trở lên, nhưng các phó giám đốc có ý kiến khác nhau;

e) Quyết định chương trình công tác định kỳ (tháng, quý, năm) của Trung tâm; chủ trì các hội nghị, cuộc họp giao ban của lãnh đạo Trung tâm;

g) Giám đốc Trung tâm là chủ tài khoản của Trung tâm.

Điều 5. Phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc của các phó Giám  đốc Trung tâm GDTX tỉnh

Các Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc, được Giám đốc Trung tâm phân công chỉ đạo một số mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

1. Phạm vi, trách nhiệm:

a) Được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc để chỉ đạo và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công trên cơ sở các chủ trương đã được bàn bạc thống nhất với Giám đốc Trung tâm. Khi giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc phải báo cáo và xin ý kiến của Giám đốc trước khi quyết định;

b) Các Phó Giám đốc được Giám đốc Trung tâm uỷ nhiệm giải quyết công việc, hoặc đi công tác đều phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc.

2. Quyền hạn giải quyết công việc:

a) Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước, trong lĩnh vực được Giám đốc phân công;

b) Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Giám đốc trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

c) Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Phó Giám đốc chủ động xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp chưa nhất trí thì báo cáo Giám đốc quyết định;

d) Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương có tính nguyên tắc, những vấn đề quan trọng khác thì Phó Giám đốc phải xin ý kiến Giám đốc trước khi quyết định;

đ) Được Giám đốc uỷ quyền ký thay Chủ tài khoản thuộc phần việc được phân công khi Giám đốc đi vắng;

MỤC II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 Điều 6. Giáo viên, cán bộ công nhân viên trong Trung tâm có trách nhiệm

    1.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của giáo viên theo quy định của Luật Giáo

dục và quy định của Trung tâm.

3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng: Bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong Trung tâm.

4. Thực hiện đúng những quy định trong Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của người giáo viên, công nhân viên trong Trung tâm, tôn trọng đồng nghiệp và học viên, bảo vệ uy tín của Trung tâm.

6. Cán bộ, công chức phải chủ động trao đổi, phối hợp với các cán bộ có liên quan để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, công việc được phân công theo dõi; có ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nếu có vướng mắc phát sinh có liên quan đến nhiệm vụ thì phải báo cáo với lãnh đạo đơn vị trước khi thực hiện để có kế hoạch điều chỉnh.

7. Bảo đảm giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và khu vực xung quanh nơi làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không được tham gia các tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

8. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, luôn xây dựng và giữ vững đoàn kết nội bộ cơ quan. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Điều 7. Những việc giáo viên, cán bộ công nhân viên trong Trung tâm được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong Trung tâm về:

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động.

2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC của Trung tâm.

3. Việc giải quyết  khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

4. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, công nhân viên và người lao động.

5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế tuyển sinh các ngành học.

7. Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, nhận xét đánh giá công chức hàng năm.

 

CHƯƠNG 3

QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA TRUNG TÂM VỚI SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Điều 8. Trung tâm GDTX tỉnh với Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thanh Hóa

1. Phục tùng sự chỉ đạo của Sở giáo Dục & Đào tạo, thực hiện chế độ báo cáo tháng, báo cáo định kỳ (Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học) và tất cả các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Sở đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc; Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban cơ quan Sở và các ban, ngành cấp tỉnh để thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các nhiệm vụ khác khi được giao.

2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của Trung tâm và kiến nghị những biện pháp khắc phục để Sở Giáo Dục & Đào Tạo xem xét giải quyết.
        3. Phản ánh và đề nghị giải quyết những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo với Sở GD&ĐT bằng văn bản hoặc thông qua đại diện; trong khi ý kiến phản ánh lên Sở chưa được giải quyết, Trung tâm vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo Dục & Đào tạo.

Điều 9. Quan hệ của Trung tâm đối với chính quyền địa phương

Giám đốc chỉ đạo cho các bộ phận có trách nhiệm  đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương, để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác Giáo dục và Đào tạo trong Trung tâm và chăm lo quyền lợi học tập của  học viên. 

Điều 10: Quan hệ công tác giữa các tổ chức đoàn thể

1. Quan hệ công tác với Chi Bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,..

a) Giám đốc Trung tâm thường xuyên báo cáo với Chi bộ (Chi uỷ) kế hoạch công tác và tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng.

Giám đốc Trung tâm báo cáo với Chi bộ (Chi uỷ) trước khi quyết định những vấn đề sau:

-   Quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động và biện pháp thực hiện.

-   Đề án thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức, bộ phận trực thuộc.

-   Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức vụ lãnh đạo;

-   Luân chuyển, tiếp nhận CBGV, NV, cho đi học, cử đi công tác dài ngày (kể cả đi công tác nước ngoài).

b) Giám đốc Trung tâm bàn bạc với các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm

-   Quy chế chi tiêu nội bộ

-   Quy chế dân chủ cơ quan

-   Quy chế làm việc

-   Quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động

-   Phương án vay vốn tín dụng, hỗ trợ đầu tư (nếu có)

c) Giám đốc Trung tâm phải lấy ý kiến của Hội nghị cán bộ, giáo viên, viên chức về Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ của cơ quan.

d). Khi cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn có ý kiến chưa thống nhất với Giám đốc Trung tâm về các nội dung nói trên thì Giám đốc Trung tâm báo cáo bằng văn bản xin ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp là Sở GD-ĐT Thanh Hóa trước khi quyết định.

CHƯƠNG 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Phòng TC-HC có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai phổ biến, quán triệt Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình.

3. Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc này. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, các bộ phận, tổ  chức trong trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được biểu dương khen thưởng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân kịp thời phán ảnh về bộ phận tổng hợp Phòng TC-HC, để tổng hợp báo cáo Giám đốc Trung tâm quyết định bổ sung, sửa đổi./.

       

Nơi nhận:

-  Văn phòng Sở GD&ĐT (để b/c)

- Chi uỷ, BGĐ, CĐ, BTTND;

  -  Trưởng các Phòng, Tổ;

-  Lưu VT, HC                                                                      

GIÁM ĐỐC

 

 

Đào Phan Thắng

 

Hôm nay:
678
Hôm qua:
899
Tuần này:
2988
Tháng này:
13838
Tất cả:
769535