Đăng lúc: 08:46:31 05/02/2018 (GMT+7)

Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết TW6-Khóa XII của Trung Ương Đảng

Ngày 26/01/2018, Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống QLNN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các đơn vị công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. (NQ số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW và NQ số 21-NQ/TW).
2.JPG
DSC02436.JPG
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đầy đủ đảng viên trong Đảng bộ; sau phần khai mạc của đồng chí Đào Phan Thắng Bí thư Đảng bộ -  Giám đốc Trung tâm là các ý kiến tham luận, thảo luận chất lượng và sôi nổi đóng góp cho bản dự thảo báo cáo. Năm 2017 là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn của đất nước; là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ nhất và các Chỉ thị của cấp trên. Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
1.JPG
Đồng chí Đào Phan Thắng - Bí thư Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong năm 2017, Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của Trung tâm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. 
Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Trung tâm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó. 
Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động khác tại Trung tâm. 
Về lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng: Trong năm qua, Đảng bộ Trung tâm đã nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên cán bộ, đảng viên tự giác nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả; được thông qua bằng những chương trình hành động cụ thể, thể hiện sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ, Chi bộ, thể hiện trí tuệ và quyết tâm chính trị của tập thể cán bộ, đảng viên trong Trung tâm GDTX tỉnh. BCH Đảng ủy đã thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ tổ chức sinh hoạt theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; Đảng ủy đã triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết TW 4,5,6 và các Nghị quyết, Chỉ thị của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Qua học tập, quán triệt các Nghị quyết, hầu hết cán bộ đảng viên và nhân dân đều nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản được xác định trong Nghị quyết, Chỉ thị, qui định của Đảng và Nhà nước.
Đảng bộ Trung tâm đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt các chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong toàn Đảng bộ.
Năm 2017 vừa qua Đảng ủy đã cử quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng; cử 2 đảng viên dự bị đi tiếp thu, học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; cử 04 đồng chí là chi ủy viên các chi bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh; 
Ban chấp hành Đảng ủy đã xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; kiểm tra 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc; tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế khuyết điểm của tập thể, cá nhân góp phần nâng cao ý thức kỉ luật, nguyên tắc sinh hoạt Đảng của cán bộ đảng viên; 
Về lãnh đạo các đoàn thể: Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị trong Trung tâm tổ chức Đại hội, kiện toàn lại bộ máy, như ĐH Hội CCB, ĐH CĐ nhiệm kỳ 2017-2022, ĐH chi đoàn TN nhiệm kỳ 2017-2019, đặc biệt là ĐH các chi bộ thuộc Đảng bộ Trung tâm đạt hiệu quả. Đảng ủy và Lãnh đạo Trung tâm đã thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội Khuyến học) đẩy mạnh hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên cũng như thi đua, tuyên truyền, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy Trung tâm tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác đã xác định là những nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo tập trung và sát sao của Đảng ủy và thông qua các chi ủy trực thuộc. 
Qua nhiều ý kiến thảo luận xây dựng báo cáo cũng như góp ý cho nội dung bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng bộ đã kết luận Hội nghị, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí đảng viên trong toàn   Đảng bộ Trung tâm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung của Trung tâm, tạo sự đồng thuận, phối hợp có hiệu quả hơn nữa giữa các đơn vị để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.
Về học tập, quán triệt NQ TW6 (khóa XII) đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức lý do Trung Ương ban hành NQ, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, tổ chức thực hiện từng NQ. Đảng viên trong Đảng bộ xác định NQ số 18-NQ/TW là NQ xuyên suốt, bao trùm, vì đó là NQ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các NQ nhằm góp phần hoàn thiện thể chế xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với một bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng bộ đã có ý kiến ghi nhận công tác chuẩn bị các nội dung, công tác phục vụ Hội nghị đã góp phần làm nên thành công của Hội nghị.
Th.S Nguyễn Văn Cung - TP TCHC Trung tâm GDTX tỉnh
 
 
Hôm nay:
390
Hôm qua:
714
Tuần này:
3405
Tháng này:
16921
Tất cả:
1076163