Đăng lúc: 08:38:32 18/07/2017 (GMT+7)

Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

A. CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐẢNG BỘ
1. Về tổ chức: 
Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh được thành lập từ tháng 05/2014 trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ cơ sở. Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát chấp hành cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đảng bộ gồm có 4 chi bộ trực thuộc với 37 đảng viên, trong đó 35 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị. Có 03 đảng viên có trình độ lý luận chính trị hệ cao cấp, 6 đảng viên có trình độ lý luận trung cấp và tương đương; 100% đảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó  26 đảng viên có trình độ thạc sĩ.
2. Về nhiệm vụ chuyên môn: 
Trung tâm GDTX tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Trung tâm được thành lập năm 2003, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định số 1847/QĐ-CT ngày 6/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số  01/QĐ - BGD&ĐT  ngày 2/1/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
Đảng ủy đã tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và các đợt sinh hoạt chính trị như tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020...
Đảng ủy nghiêm túc quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện các Chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên. Phổ biến kịp thời các chính sách pháp luật mới của Nhà nước và chính sách của Ngành giáo dục và đào tạo cũng như các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh đến mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; đồng thời luôn quán triệt đảng viên học tập nghiêm túc, xây dựng kế hoạc hành động và viết thu hoạch cá nhân về các NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 
Báo cáo viên của Đảng bộ tham dự đầy đủ các Hội nghị do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức hàng tháng, trên cơ sở đó triển khai trong Đảng bộ và đến từng đảng viên các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Thanh Hóa.
Đặc biệt là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tìm hiểu về Điều lệ Đảng, về các văn bản của Đảng, về nội dung và chất lượng sinh hoạt các chi bộ đảng để tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Trung tâm và chọn cử Bí thư tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cụm và toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh năm 2017. Kết quả ở cấp Trung tâm đ/c Đỗ Thanh Hương đạt giải Nhất, đồng chí Vũ Thị Hằng đạt giải Nhì; cấp cụm đồng chí Hồ Sỹ Dũng đạt giải Nhì và cấp Đảng ủy Khối đồng chí Hồ Sỹ Dũng đạt giải Nhất vào ngày 7/7/2017.
Nhìn chung, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm GDTX tỉnh hiện yên tâm công tác, đoàn kết nhất trí cao, có tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, tập thể cán bộ đảng viên Trung tâm đã tạo động lực, niềm tin thúc đẩy Trung tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trung tâm.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của Trung tâm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng . 
Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Trung tâm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó. 
Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động khác tại Trung tâm. 
Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trung tâm. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Trung tâm an toàn; giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi Trung tâm đóng và nơi cư trú của từng Đảng viên theo Quy định 76.
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với từng chi bộ: 
Chi bộ phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ đã chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm phối hợp đồng bộ, hiệu quả với các phòng chuyên môn của Sở để triển khai theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch của Sở, phù hợp với quy hoạch nguồn nhân lực của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa về công tác bồi dưỡng cán bộ QLGD tại Trung tâm và tại huyện Thạch Thành ( 160 người ở 2 lớp trong đó lớp 1 tháng có 87 người và lớp 3 tháng có 73 người); đảm bảo dạy đúng, đủ và có chất lượng các chuyên đề theo quy định của Bộ; đổi mới công tác quản lý học viên, công tác tuyển sinh mở lớp, đặt lớp, đổi mới hình thức tổ chức cho học viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý giáo dục trong và ngoài tỉnh; tổ chức Hội thảo khoa học quản lý giáo dục theo cấp học; quản lý cán bộ, giáo viên trong phòng, cán bộ, giáo viên thỉnh giảng thực sự chặt chẽ, hiệu quả; chủ trì tham mưu cho Trung tâm trong việc nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và biên soạn, chỉnh lý tài liệu giáo trình giảng dạy các loại hình bồi dưỡng tại Trung tâm cho phù hợp với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp Trung tâm nhằm xây dựng Trung tâm văn hóa đã tạo tiền đề cho cán bộ, giáo viên Trung tâm thực hiện tốt việc đăng cai Hội thảo Câu Lạc bộ Giám đốc các Trung tâm GDTX tỉnh, Thành phố trong cả nước tại Thanh Hóa vào tháng 3/2017; tổ chức thẩm định giờ dạy cho các giáo viên cơ hữu của Phòng đảm nhận các chuyên đề mới với 11 chuyên đề mà từ trước đến nay do lãnh đạo Trung tâm, giáo viên thỉnh giảng trực tiếp giảng dạy. 
Chi bộ phòng quản lý đào tạo đã chủ trì trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trình Sở và UBND tỉnh về mở các lớp LKĐT theo các ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp, có nhiều nguồn tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu, khả năng đào tạo của các đơn vị liên kết; tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tuyển sinh năm học 2015-2016, phát huy những lợi thế, với cách làm sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, trình tự mở lớp, nhằm đa dạng hóa loại hình, ngành nghề đào tạo và đơn vị LKĐT. Quản lý hồ sơ, quản lý nề nếp học tập của học viên các lớp LKĐT theo đúng quy định của Trung tâm và của các đơn vị đào tạo; tập trung làm tốt việc khai thác nguồn tuyển sinh và quản lý tốt công tác đào tạo từ khi tuyển sinh đến khi kết thúc khóa học của từng loại hình đào tạo liên kết tại Trung tâm theo các quy định mới của Bộ, của các đơn vị chủ trì đào tạo.
Bí thư chi bộ phòng QLĐT đã tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối và đạt giải nhất hội thi tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động ngày 7/7/2017.
Tham mưu cùng các phòng thuộc Trung tâm để hợp tác đối ngoại với các Trung tâm CNTT&TT thuộc sở thông tin truyền thông, Trường Đại học Hòa bình để tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học, mở các lớp do trường Đại học Hòa Bình tự đào tạo...được gần 200 học viên.
Chi bộ phòng Ngoại ngữ - Tin học đã chủ trì tham mưu cho cho Lãnh đạo Trung tâm tiếp tục khắc phục khó khăn để khai thác nguồn tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, Tin học cho các đối tượng theo nhu cầu xã hội; tham gia giảng dạy các bộ môn Ngoại ngữ, tin học cho các lớp liên kết đào tạo (theo sự thỏa thuận của các đơn vị đào tạo) có chất lượng. Quản lý tốt các trang thiết bị hiện có, tham mưu mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp điều kiện của Trung tâm; giúp cho BBT Website của Trung tâm kiểm tra chặt chẽ các bài viết, đôn đốc các phòng, ban, bộ phận viết tin bài theo đúng quy định; phối hợp với các phòng để cập nhật lịch học và kết quả thi của học viên; quản trị mạng và tư vấn kỹ thuật việc sử dụng trang thiết bị dạy học trên từng phòng học, phòng làm việc thực sự hiệu quả, chất lượng. 
Chi bộ phòng TCHC đã tham mưu cho Giám đốc tiếp tục bổ sung trang thiết bị và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ cho từng phòng, ban, đơn vị; quản lý con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, các nguồn lực tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, tránh lãng phí và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh, quy chế của Trung tâm. Quản lý tốt tài sản hiện có, đồng thời tham mưu cho Trung tâm tiếp tục quy hoạch, cải tạo cảnh quan, môi trường tại cơ sở 1 và cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất tại cơ sở 2; thực hiện phương án giao khoán công việc để nâng cao hiệu quả kinh tế và tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản của Trung tâm tại cơ sở 2 có hiệu quả. Phối hợp với các phòng QLĐT, BDNCTĐ để có hình thức huy động XHH giáo dục phù hợp, hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa học viên với Trung tâm, góp phần khắc phục khó khăn về CSVC tại Trung tâm.
Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ phòng TCHC đã phối hợp với phòng QKĐT thực hiện việc thu học phí của học viên, sinh viên LKĐT quan Tổ Tài vụ chính xác, kịp phục vụ cho thi học phần, thi hết môn, thi tốt nghiệp, đảm bảo hoạt động tài chính phục vụ thông suốt các lớp LKĐT; Phòng TCHC đã phối hợp với BHXH Thành phố để rà soát, điều chỉnh những lệch lạc, sai sót trong sổ BHXH của cán bộ, giáo viên và NLĐ của Trung tâm.
Chi bộ Phòng TCHC chủ trì tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo toàn Trung tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính; chủ trì xây dựng các văn bản báo cáo cấp trên theo định kỳ, đột xuất, các văn bản nội bộ của Trung tâm; giúp Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, công tác thi đua, khen thưởng, giám sát, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động thực sự công bằng, minh bạch theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Giám đốc phối hợp với Công đoàn để không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm, thực hiện tốt các cam kết giữa chuyên môn và công đoàn Trung tâm.
3- Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và các tổ chức đoàn thể. 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm; lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực cho cán bộ cốt cán trong Trung tâm để bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo đến năm 2025.
Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo các đoàn thể trong Trung tâm  kiện toàn tổ chức và tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019; tiếp tục xây dựng các tổ chức đoàn thể thành tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị trong năm học 2016-2017 và trong kỳ kế hoạch 2015-2020.
Trong tháng 6 năm 2017, Ban chấp hành Đảng ủy, BGĐ Trung tâm đã làm việc với từng tổ chức đoàn thể để nghe, thảo luận, góp ý về báo cáo chương trình hoạt động tổng thể của từng tổ chức; quy chế làm việc của Ban chấp hành; báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.
Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Trung tâm trong 6 tháng qua đã đồng bộ, hiệu quả hơn, việc gắn kết trách nhiệm trong phối hợp công tác tốt hơn; công đoàn đã chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được tốt hơn. Đoàn Thanh niên đã rút kinh nghiệm hoạt động của năm 2016 để từng bước cải tiến lề lối, phương thức hoạt động hiệu quả hơn, góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường sư phạm ở Trung tâm; Hội CCB đã tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ tài sản, trật tự an toàn trong Trung tâm; Hội Khuyến học đã hoạt động thường xuyên hơn, hỗ trợ Quỹ chắp cánh ước mơ 10 triệu đồng (Truyền hình trực tiếp tại Đài PTTH Thanh Hóa), cho trường THCS Nam Mèo huyện Quan Sơn hơn 20 triệu đồng và xét cấp học bổng cho các học viên nghèo vượt khó tại Trung tâm cũng như tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, giáo viên, người lao động trong Trung tâm.
4.  Xây dựng tổ chức Đảng trong Trung tâm. 
Trong 6 tháng đầu năm 2017 vừa qua, Đảng bộ Trung tâm đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt BCH Đảng bộ, sinh hoạt các chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong toàn Đảng bộ.
Đảng bộ Trung tâm đã thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... 
Đảng bộ Trung tâm xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Các thành viên trong BCH Đảng bộ Trung tâm có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng. BCH Đảng bộ đã ban hành Quy chế hoạt động BCH nhiệm kỳ 2015-2020 và ban hành được Nghị quyết số 01/NQ-ĐUTT về công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giao nhiệm vụ sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với từng chi bộ trong Trung tâm có hiệu quả.
BCH Đảng bộ Trung tâm thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hàng quý BCH Đảng bộ tổ chức hội nghị toàn thể đảng bộ để đảng viên tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 
Công tác sinh hoạt đảng bộ, các chi bộ, việc thu đảng phí đúng quy định; thực hiện các chế độ báo cáo với Đảng cấp trên đủ, đúng thời gian và có chất lượng. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động giao ban, các hội nghị, Hội thi do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2017.
Việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCTr gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (Khóa XII) được triển khai cụ thể đến từng chi bộ, từng dảng viên; các đảng viên đã đăng ký cụ thể các nội dung học tập và làm theo Bác Hồ. Đảng ủy đã lập báo cáo gửi Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh theo quy định.
III. MỘT SỐ HẠN CHẾ,  KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ còn một số hạn chế như:
1. Sự phối hợp giữa các Chi bộ chưa thực sự chủ động, nhất là trong việc đề ra các biện pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Chỉ tiêu LKĐT trong 6 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ.
2. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ còn chưa cao; ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ chưa sát với hướng dẫn, còn nhầm lẫn giữa chuyên môn với công tác đảng. Việc sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên chưa thực sự phong phú, còn thụ động. Việc kiểm tra, nhắc nhở của cấp ủy chi bộ đối với dảng viên chưa thường xuyên.
3. Vẫn còn có đảng viên ngại học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chưa nhiệt tình trong các phong trào chung, nhất là các hoạt động giao lưu tập thể, hoạt động đối ngoại... Chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh còn chưa cao. Chất lượng các báo cáo của các tổ chức đoàn thể với BCH Đảng ủy 6 tháng đầu năm chưa tốt, nhất là báo cáo của Công đoàn và các Hội CCB, Hội Khuyến học.
4. Vẫn còn một số viên chức, người lao động chưa thật chủ động, sáng tạo và tự giác trong công việc làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc chung của cơ quan, đôi lúc chưa đảm bảo thời gian, nội quy, quy chế làm việc. Còn một vài cán bộ, viên chức có nhận thức về nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân chưa cao.
Nguyên nhân:
- Các đồng chí bí thư chi bộ đều kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác đảng chưa thỏa đáng; sự đầu tư trí tuệ, công sức cho công tác đảng chưa nhiều, do vậy chất lượng lãnh đạo các chi bộ chưa cao. Vẫn còn cấp ủy viên chưa phát huy hết vai trò, vị trí, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa sâu sát, cụ thể, thiếu quyết liệt trong giải quyết những việc bức xúc, nổi cộm.
- Việc xác định nội dung sinh hoạt đảng và sinh hoạt chuyên môn còn chưa rõ, nhiều chi phộ phòng thường kết hợp sinh hoạt “hai trong một”, cho nên ghi chép biên bản, xác định nhiệm vụ, phân công công việc chưa tường minh. Vẫn còn có Bí thư chi bộ chưa thực sự toàn tâm, toàn ý với công việc chung của chi bộ, của phòng, làm cho đảng viên dao động, không yên tâm công tác.
-  Nhìn chung việc đấu tranh trong phê và tự phê bình của đảng viên, viên chức, NLĐ trong Trung tâm chưa đều. Ý thức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện của một số đồng chí còn hạn chế, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại cấp trên.
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy Đảng ủy và các chi ủy phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai tốt Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết tỉnh Đảng Bộ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020), các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH TW, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Đảng bộ tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (số 79-KL/TU ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới” và Kế hoạch hành động của Đảng bộ Khối, của Đảng bộ Trung tâm đến từng chi bộ, từng đảng viên trong Trung tâm.
Tập trung lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CBCC,VC, nắm bắt tình hình tư tưởng, trong cán bộ, đảng viên để có hướng giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện, không giao động, tưởng tưởng bè phái, cục bộ, nâng cao cảnh giác, chống mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Khắc phục những hạn chế yếu kém của 6 tháng đầu năm 2017; Đảng bộ Trung tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động tập thể, giao lưu, đối ngoại... nhằm tạo sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết nhất trí để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, phát huy tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng; không ngừng nâng cao chất lượng, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho mọi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Trung tâm. Trong 6 tháng cuối năm 2017, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
        - Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tổ chức tốt các Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 vào trung tuần tháng 7/2017.
- Lãnh đạo Trung tâm hoàn thành tốt kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lớp cán bộ QLGD tại Thạch Thành, Hoằng Hóa và tại Trung tâm.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để lồng ghép tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 với Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2017-2018.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II/2017 chưa hoàn thành như: Xây dựng các văn bản và xin vốn xây dựng nhà khách, nhà công vụ; xây dựng hạ tầng cho Dạy và thực hành Luật an toàn giao thông đường bộ; Đề án thành lập trường trong Trung tâm để mở rộng hoạt động của Trung tâm.
- Tập trung khai thác mở lớp LKĐT theo hướng đa dạng hóa loại hình, trình độ đào tạo, phương thức đào tạo, đơn vị liên kết đào tạo nhằm hoàn thành chỉ tiêu LKĐT năm 2017.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác liên kết đặt cơ sở, văn phòng đại diện, đặt lớp ở Trung tâm cả hai cơ sở.
- Triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm GDTX tỉnh (6/6/2003 -- 6/6/2017).
- Tập trung rà soát, bố trí nhân sự, kế hoạch hoạt động của các phòng để nâng cao tính hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh; đặc biệt là mở rộng hợp tác, quan hệ đối ngoại, đặt cơ sở của các đơn vị chủ trì đào tạo tại Trung tâm.
Các chỉ tiêu phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2017 và cả năm 2017. 
Tập thể: - 100% số phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
   - Đảng bộ đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”
   - Cả 4 Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”
   - Công đoàn Trung tâm đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
   - Hội Cựu chiến binh đạt “Hội cơ sở vững mạnh toàn diện”
   - Đoàn Thanh niên đạt “Tổ chức đoàn TNCS vững mạnh”
              - Hội Khuyến học đạt danh hiệu “Hội cơ sở xuất sắc” trong khối CQT.
   - Trung tâm đề nghị được tặng Cờ TĐ của Bộ GD&ĐT, Bằng khen TTg.
Cá nhân: 
100% cán bộ, GV, NV đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” trở lên
Có từ 7 - 9 người đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Có từ 02 người trở lên được đề nghị danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
Có từ 8-10 người được Giám đốc Sở tặng Giấy khen
Có từ 02 người trở lên được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
Có từ 02 người trở lên được đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen
100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hơn 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 25% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, chất lượng và hiệu quả; tiếp tục khắc phục những hạn ché yếu kém của các tổ chức đoàn thể trong 6 tháng đầu năm; các Tổ chức đoàn thể hoàn thiện các chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình công tác năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời xác định các điều kiện thực hiện báo cáo BCH Đảng ủy để xin chủ trương thực hiện.
Tiếp tục lãnh đạo đoàn thanh niên, công đoàn duy trì tốt hoạt động của đoàn thể, thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức phong trào hành động cách mạng của đoàn thanh niên, nhất là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017. 
Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện thường xuyên các hoạt động văn, thể, mỹ để tạo không khí sôi nổi, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, CCVC và người lao động trong Trung tâm.
Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-ĐU ngày 9/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ “ Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức cơ sở Đoàn” sau sơ kết 5 năm thực hiện.
4. Công tác xây dựng Đảng
- Hướng dẫn các chi bộ tổ chức kiện toàn lại các nhiệm vụ công tác đảng, chuyên môn phù hợp tình hình thực tế của cơ quan. Các Chi bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo hướng dẫn của Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và theo tinh thần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ.
- Các cấp ủy chi bộ đưa ra nội dung quy định những điều đảng viên không được làm và những điều công chức, viên chức không được làm cùng với quy tắc ứng xử của mỗi đảng viên trong các kỳ sinh hoạt. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề trong 6 tháng cuối năm, trong đó có chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ học tập chuyên đề, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chuyên đề Quý III “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm”; Quý IV “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; và “ Cách lãnh đạo” trong sinh hoạt chi bộ. Tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch năm 2017 của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng phòng trong Trung tâm GDTX tỉnh.
- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và toàn khóa của Đảng ủy, UBKT. Các chi bộ thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của từng chi bộ trong 6 tháng cuối năm 2017 và tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2017) và 61 năm ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa (1/11/1956-01/11/2017).
Trong công tác kiểm tra, tập trung vào một số hạn chế của các chi bộ như: Việc thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy, việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, việc ghi chép sổ nghị quyết, bien bản hội nghị việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các chi bộ.
C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HẾT NĂM 2017
Để đảm bảo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, BCH Đảng bộ đề ra một số giải pháp như sau:
1. Đối với Ban chấp hành Đảng bộ
Duy trì thường xuyên chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, định kỳ sinh hoạt BCH, sinh hoạt BCH mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên theo từng lĩnh vực được phân công.
Điều hành đúng quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, mối quan hệ giữa Đảng ủy với Giám đốc Trung tâm và BCH các đoàn thể trên cơ sở nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo về mặt chủ trương, Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả  các mục tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan.
2. Đối với lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo các phòng 
Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy sau khi có nghị quyết của Đảng ủy, chi ủy, Giám đốc Trung tâm và trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện. Định kỳ trong sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, Giám đốc Trung tâm đánh giá kết quả và dự kiến nhiệm vụ để cấp ủy, chi bộ tham gia thảo luận, ra nghị quyết tổ chức thực hiện. Đây là nội dung cơ bản để Đảng lãnh đạo một cách toàn diện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.
3. Đối với các chi bộ
Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ một cách cụ thể, sâu sát hơn, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị. Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo sự lãnh đạo, giáo dục, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Các chi bộ phải tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên nhất là đảng viên mới kết nạp ở Chi bộ phòng TCHC.
Cấp ủy các Chi bộ mới nhiệm kỳ 2017-2020 phải rút kinh nghiệm của cấp ủy khóa trước, khắc phục hạn chế, yếu kém, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ thành chương trình hành động toàn khóa, từng năm, từng quý sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, từng tổ chức trong Trung tâm.
4. Đối với các đoàn thể chính trị
Rà soát chương trình hành động của từng tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, theo tôn chỉ mục đích hoạt động để khắc phục những hạn chế yếu kém trong 6 tháng đầu năm; chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động của đoàn thể, phản ánh những thuận lợi khó khăn, một số nhiệm vụ công tác trong quý III, IV năm 2017 để cấp ủy nghe và có ý kiến thảo luận tập thể, quyết nghị các giải pháp để tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt hơn trong các năm tiếp theo.
5. Đối với từng cán bộ, đảng viên:
Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng; vị trí việc làm của từng người để xây dựng kế hoạc cá nhân sát hợp, khả thi; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên trong từng phòng, giữa các phòng trong Trung tâm để tạo thành khối đoàn kết, thống nhất cao, với tinh thần trách nhiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thích ứng để xây dựng Trung tâm phát triển ổn định, bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                                                            T/M BCH ĐẢNG ỦY
- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (để báo cáo);                                             BÍ THƯ
- Bí thư, PBT, UVBCH Đảng ủy;
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội KH
- Các Chi bộ để thực hiện
- Lưu VPĐU.                                                                    Đào Phan Thắng
 
 
 
 
 
 
Hôm nay:
986
Hôm qua:
628
Tuần này:
2211
Tháng này:
13501
Tất cả:
747711