Đăng lúc: 17:21:09 10/07/2019 (GMT+7)

Nhìn lại sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCHTW Đảng (khoá XI) tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

       Để có cơ sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm GDTX tỉnh trong thời gian tới, chúng tôi xin điểm qua những kết quả nổi bật sau hơn 5 năm Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa thực hiện  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi là Nghị quyết số 29-NQ/TW) với những nội dung sau:
       Ngay sau khi tiếp thu nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI), Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 04/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Nghị quyết số 44/2014/QĐ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đảng bộ Trung tâm lãnh đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết và coi đây là nội dung công tác thường xuyên của đảng bộ, từng chi bộ trực thuộc. Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đã đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua các hội nghị; qua trang thông tin điện tử, bản tin, sách, ấn phẩm của ngành, của Trung tâm; thông qua trong các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể, hội trong Trung tâm.
       Qua học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW và các nghị quyết của Chính phủ, chủ trương, kế hoạch của tỉnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói riêng được nâng lên rõ rệt; nhất là đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong Trung tâm đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Kết quả sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ-TW thể hiện ở những lĩnh vực: 
       Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Trung tâm được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ quan tâm đúng mực; sau hơn 5 nămTrung tâm đã kết nạp được 07 đảng viên mới; Trung tâm đã tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên người lao động trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các cấp trong Trung tâm.
       Trung tâm  đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm đã xây dựng và thực hiện đúng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm túc 3 công khai, 4 kiểm tra trong Trung tâm. 
       Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, sau hơn 5 năm Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Trung tâm đã tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo và trực tiếp hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ sau:
1.Triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát năng lực CBQL toàn tỉnh
       Nhằm đánh giá năng lực vận dụng lý luận quản lý và thực hành quản lý giáo dục, quản lý nhà trường của đội ngũ CBQL trong toàn tỉnh, làm cơ sở cho công tác quy hoạch đội ngũ CBQL ngành GD&ĐT đến năm 2020; đồng thời giúp CBQL giáo dục các cấp ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tự giác trong việc tự học, tự bồi dưỡng dưới nhiều hình thức khác nhau, mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi từ đó CBQL sẽ thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình tại các cơ sở giáo dục. Ngày 13/3/2013, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 388/SGD&ĐT-GDCN về việc khảo sát chất lượng CBQL giáo dục. Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT giao Trung tâm GDTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các phòng,  ban, cơ quan Sở, các Phòng GD&ĐT và các trường THPT trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát chất lượng cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đối tượng khảo sát là CBQL các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh.
       Với yêu cầu nhằm giúp người CBQL thực hiện đúng các nguyên tắc, các quy định của các cấp quản lý, đồng thời vận dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của người CBQL nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh khảo sát việc nhận thức về đường lối giáo dục của Đảng, các nguyên tắc, các quy định trong công tác quản lý giáo dục (chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Sở, Phòng, địa phương…); Khảo sát nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người CBQL nhà trường trong từng mặt công tác (quản lý hành chính, quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, quản lý nhân sự…); Khảo sát nhận thức và khả năng vận dụng lý luận về nghiệp vụ quản lý theo chức năng và nhiệm vụ của người CBQL nhà trường (công tác kế hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra, quyết định, quản lý văn bản, quản lý hoạt động dạy và học, triển khai đúc rút SKKN trong nhà trường...);  Khảo sát nhận thức và triển khai thực hiện những yêu cầu và nội dung mới trong hoạt động quản lý theo chủ trương của các cấp quản lý, các địa phương (công tác tuyển dụng, điều động và bố trí nhân sự trong giáo dục, công tác kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục, vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm, vấn đề tài chính trong giáo dục…); Khảo sát tầm nhìn, khả năng tham mưu, tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động quản lý (xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, xây dựng văn hóa nhà trường, công tác xã hội hóa giáo dục, vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia…)
       Những nội dung và phương pháp khảo sát nêu trên đã đánh giá được nhận thức và năng lực thực hành trong quản lý nhà trường của từng CBQL, đồng thời cũng giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp nâng cao nhận thức và ý thức được trách nhiệm trong quá trình công tác, thực hiện đúng các nguyên tắc trong quản lý hành chính, trong phân cấp quản lý, trong việc thực hiện các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa quản lý ngành với quản lý theo lãnh thổ, trong công tác tham mưu, phối hợp và kỹ năng, tác nghiệp quản lý đáp ứng với yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
       Kết quả khảo sát có 4778 cán bộ quản lý tham gia. Trong đó: CBQL Nữ: 2783 đ/c; Nam 1995 đ/c; Tuổi đời trung bình: 40,2; Trong đó khu vực 11 huyện Miền núi: 1577 CBQL. Số CBQL khi tham gia khảo sát có tuổi nghề ít nhất (mới được bổ nhiệm từ 1 đến 3 năm) là 207 đ/c). Số CBQL nữ chiếm tỷ lệ cao ở bậc học Mầm non. Có 2598 CBQL tham gia khảo sát đạt điểm 5 trở lên (chiếm 54,4%)
       Qua kết quả khảo sát cho thấy, đa số CBQL đều nhận thức rõ vai trò của mình, của người CBQL nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, trong công tác tham mưu, phối hợp nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Một số CBQL thể hiện rõ tư duy nhận diện và phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết phù hợp với thực tiễn luôn thay đổi. Nhiều CBQL xác định rõ rằng trong giai đoạn hiện nay, người CBQL vừa phải tìm hướng đi đúng đắn cho sự phát triển nhà trường đồng thời cũng là người tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng đã lựa chọn. Tầm nhìn của người CBQL được thể hiện rõ trong bản kế hoạch chiến lược. Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia được cán bộ quản lý lưu tâm, đặc biệt là trong việc huy động các nguồn lực vật chất để xây dựng nhà trường. Vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường cũng được CBQL quan tâm, lưu ý.
       Bên cạnh đó, những nội dung khảo sát đề cập đến vấn đề cơ chế,chính sách trong về quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý chuyên môn, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia… được hầu hết CBQL trả lời với ý thức trách nhiệm cao, thể hiện rõ sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Những băn khoăn, trăn trở, khó khăn,vướng mắc trong xác định và nhận diện vấn đề cũng như trong quá trình thực hiện giúp người CBQL chủ động hơn, sáng tạo hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở trường học. 
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông
       Nhằm giúp cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường phổ thông hiểu, nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn, hiểu được các phương pháp và cách thức quản lý tổ chuyên môn, đồng thời vận dụng kiến thức và kỹ năng quản lý tổ chuyên môn vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn, Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng tổ chuyên môn các trường phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
      Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số: 40/QĐ-SGD&ĐT, về việc phê duyệt kế hoạch và ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông. Theo đó, Sở GD&ĐT giao Trung tâm GDTX tỉnh chủ trì, phối hợp với phòng GDTrH và các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP, các trường THPT và trực thuộc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông trong tỉnh.
       Với yêu cầu nhằm giúp người tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn thực hiện đúng các nguyên tắc, các quy định của các cấp quản lý, đồng thời vận dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong trường học; Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng với các nội dung cơ bản theo hướng đảm bảo tính mở, cập nhật, thể hiện rõ định hướng vận dụng vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn ở cơ sở, lưu ý cập nhật thông tin, những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, của Ngành…về thực hiện các nhiệm vụ của người tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn. Các nội dung bồi dưỡng được thiết kế, giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học, giảm tối đa các nội dung mang tính hàn lâm, học thuật. 
       Trong  thời gian tiến hành bồi dưỡng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT, toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn trường phổ thông đã được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm giữa Trung tâm GDTX tỉnh với Phòng GDTrH và các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố trong tỉnh.     
       Theo đó, Trung tâm GDTX tỉnh đã bồi dưỡng cho 4839 tổ trưởng, khối trưởng  chuyên môn các  trường phổ thông (trong đó Tổ trưởng chuyên môn trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thị, thành phố là 1.212 học viên; các trường Tiểu học, THCS là 3.627 học viên).
       Với quan điểm lấy người học làm trung tâm, bồi dưỡng những nội dung người học cần chứ không phải bồi dưỡng những gì giáo viên có, các giáo viên lên lớp đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực với người học để trao đổi, thảo luận. Đa số giáo viên đã thực hiện hiệu quả việc đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực người học, trong thời gian lên lớp giáo viên đã đưa ra nhiều vấn đề để người học được thảo luận, trao đổi. Ngoài ra giáo viên còn hướng người học tập trung nhiều vào những tình huống thực tế, từ đó vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng để giải quyết. 
       Việc tương tác giữa giáo viên và học viên được sử dụng hiệu quả trong quá trình bồi dưỡng, điều đó đã giúp cho học viên chiếm lĩnh nội dung kiến thức một cách chủ động, giúp cho giáo viên có sự liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện bài giảng của mình.
       Học viên và các Phòng GD&ĐT, các trường THPT và các Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị, thành phố  đã có sự hài lòng, sự tin tưởng và có sự phản hồi tích cực về tinh thần trách nhiệm, về năng lực giảng dạy cũng như giao tiếp của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy.
       Đa số học viên sau khóa bồi dưỡng đều nhận thức rõ vai trò của người tổ trưởng tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Học viên thể hiện rõ tư duy nhận diện và phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết phù hợp với thực tiễn luôn thay đổi hiện nay. Nhiều học viên đã chủ động tìm hướng đi đúng đắn cho sự phát triển tổ chuyên môn, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chuyên môn theo định hướng, kế hoạch của nhà trường. Nội dung chương trình phù hợp, bổ ích, rất cần thiết cho người Tổ trưởng chuyên môn, việc tổ chức, quản lý lớp rất khoa học, bài bản và sinh động; giảng viên nhiệt tình, trách nhiệm và có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, khả năng sư phạm tốt; chất lượng và hiệu quả đợt bồi dưỡng đã tạo được dấu ấn, niềm tin trong đội ngũ làm Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông nói riêng và sẽ lan tỏa trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, lan tỏa trong xã hội về một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và có tính xã hội hóa cao.
3. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông.
       Giúp giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  xác định rõ vị trí, vai trò; chức năng, nhiệm vụ; nhận thức rõ vai trò của mình trong quản lý và giáo dục học sinh, có đủ kiến thức cơ bản về tâm lý học, về giáo dục học phù hợp lứa tuổi học sinh và các kỹ năng quản lý lớp theo hướng tiếp cận năng lực, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. 
       Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số: 675/QĐ-SGD&ĐT về việc ban hành nội dung, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVCN lớp trong trường phổ thông tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt Kế hoạch số 126/KH-TTGDTXT ngày 11/6/2019 của Trung tâm GDTX tỉnh về Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông.
       Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh sẽ triển khai bồi dưỡng cho giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh với 05 chuyên đề từ tháng 7/2019 trở đi:
      - Tổng quan về Thanh Hóa, tổng quan về Giáo dục Thanh Hóa; những vấn đề về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông hiện nay để học viên nắm được tổng quan về Thanh Hóa, về giáo dục Thanh Hóa  (những thành tựu, những khó khăn hạn chế khi thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục…); Tình hình công tác chủ nhiệm lớp hiện nay trên địa bàn tỉnh; sự cần thiết phải bồi dưỡng  nghiệp vụ cho GVCN lớp; một số nội dung cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo cấp học, bậc học; những  ảnh hưởng của công nghệ với giáo dục trong việc quản lý học sinh học tại trường.. Hiểu rõ vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông theo quy định hiện hành.
      - Những nội dung cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông để học viên nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường phổ thông. Phân tích được nội dung và yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trong  giai đoạn hiện nay; Xác định được các hoạt động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cách tiến hành; Tình hình công tác chủ nhiệm lớp hiện nay trên địa bàn tỉnh; sự cần thiết phải bồi dưỡng  nghiệp vụ cho GVCN lớp; Hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về tâm lý học đường, tâm sinh lý học sinh theo lứa tuổi .. Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông theo quy định hiện hành.
      - Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc phát triển năng lực, tạo hứng thú, động cơ học tập cho học sinh nhằm giúp cho học viên nắm được vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp trong trường phổ thông với việc quản lý lớp học, quản lý hoạt động học của học sinh và việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh nhằm phát triển năng lực, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh tiếp cận tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; giúp giáo viên có kỹ năng làm chủ nhiệm lớp, thành thạo các thao tác trong quản lý hoạt động học và đánh giá, xếp loại học sinh, hướng dẫn học sinh phương pháp học và tiếp cận tri thức mới.
      - Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh nhằm giúp cho học viên nắm vững khái niệm, vị trí, vai trò của GVCN trong tổ chức các hoạt động thể; yêu cầu cơ bản của hoạt động tập thể và việc tổ chức các hoạt động tập thể của GVCN lớp trong trường PT; Xác định được nội dung các hoạt động cần thực hiện trong tổ chức các hoạt động tập thể của GV chủ nhiệm lớp trong trường PT và cách tiến hành các hoạt động đó theo yêu cầu đổi mới;Vận dụng được các kiến thức vào triển khai tổ chức các hoạt động tập thể ở nhà trường PT theo đúng yêu cầu; Ý thức được sự cần thiết phải đổi mới quản lí, tích cực, chủ động, quyết tâm trong tổ chức hoạt động tập thể ở trường PT theo yêu cầu đổi mới.
      - Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nắm vững đối tượng, nội dung, phương pháp cốt yếu của công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; có một số kỹ năng cơ bản trong công tác phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công tác này, từ đó tập trung nghiên cứu nghiêm túc nội dung chuyên đề để vận dụng những kiến thức đã học vào nhiệm vụ phối hợp của người giáo viên chủ nhiệm.
4. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.
       Công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức như: Tự bồi dưỡng; bồi dưỡng tập trung tại tổ, nhóm chuyên môn; bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng theo khóa học…Trong hơn 05 năm, Trung tâm GDTX tỉnh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo giao bồi dưỡng cho 1.750 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thuộc nguồn quy hoạch cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; 1.500 cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao nghiệp vụ quản lý giáo dục; hàng ngàn lượt giáo viên được bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Trung tâm GDTX tỉnh, góp phần để toàn ngành có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên hằng năm.
5. Một số ý kiến đề xuất và khuyến nghị 
- Với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thanh Hóa
Từ thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong tỉnh, cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên các trường phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh có những ý kiến đề xuất và khuyến nghị như sau: 
     - UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các Sở, ban ngành trong tỉnh cần kiên trì mục tiêu “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trước hết là chất lượng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục” đúng theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; về việc “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục”;  đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ CBQLGD nói riêng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TƯ Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
     - Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở GD&ĐT cần xây dựng chuẩn tổ trưởng tổ chuyên môn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc kết quả làm việc của TTTCM. Sử dụng kết quả đánh giá tổ trưởng tổ chuyên môn về các mặt như: phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực quản lý tổ chuyên môn để đánh giá, xếp loại viên chức, xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh quản lý nhà trường ở các cấp, bậc học.
    - Có chế độ ưu đãi và chính sách thu hút đối với những tổ trưởng tổ chuyên môn giỏi, đang công tác ở những trường thuộc vùng khó khăn, những trường yếu kém, đang làm tổ trưởng tại các trường hạng I có số lượng giáo viên, học sinh đông, nhằm khuyến khích động viên để thúc đẩy việc quản lý tốt tổ chuyên môn tại các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong tỉnh.
    - Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức tập huấn một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho CBQL các cấp, bậc học, trong đó cần cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, của từng địa phương, cập nhật những văn bản, những quy định mới nhất về giáo dục và đào tạo, ứng dụng CNTT trong quản lý… (mỗi năm khoảng 30 tiết). 
- Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Chính phủ
     - Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. 
     - Quan tâm dành ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên cho phù hợp với thực tiễn, tạo các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục và đào tạo các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo.
     - Chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất giao định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên; định mức học sinh, sinh viên, quy định vị trí việc làm làm cơ sở để giao biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển dạy và học tại các trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo (thực tế cho thấy bất cập đó là: Số lượng học sinh ngày càng tăng, trong khi đó giao biên chế trong ngành giáo dục bình quân mỗi trường, cơ sở giáo dục, đào tạo giảm 10% bình quân như các đơn vị hành chính là không phù hợp và cần giao biên chế riêng cho ngành giáo dục, đào tạo, không chung biên chế với các cơ quan, đơn vị hành chính theo năm tài chính.
     - Đề nghị sớm triển khai các dự án đã nêu trong Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
Thanh Hóa, tháng 7/2019
 
 
Hôm nay:
508
Hôm qua:
6590
Tuần này:
7098
Tháng này:
116789
Tất cả:
1553804