Đăng lúc: 21:12:31 22/02/2019 (GMT+7)

Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông - một hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh

ThS Đào Thị Thủy – Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

       Nhận thức được từ các quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm Đảng ta xem “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.”
       Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục – đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. 
       Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp. 
       Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
       Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo. Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.
       Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
       Trung tâm GDTX tỉnh với lợi thế về các điều kiện thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao của mình đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Thông tư số: 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số: 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
       Căn cứ khả năng và các điều kiện đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua, đặc biệt là kinh nghiệm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.
       Cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh đã nghiên cứu và nhận thức rằng: Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; hình thành những năng lực chung phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; hình thành những năng lực đặc thù thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.
       Vì vậy, người giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong bối cảnh mới cũng phải đổi mới căn bản và toàn diện mọi hoạt động liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp học trong trường phổ thông. Người giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông phải có đủ phẩm chất năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo theo cấp, bậc học, phải có năng lực sư phạm phù hợp, phải có trình độ về Tâm sinh lý học lứa tuổi; Kỹ năng sống …. Cho nên, yêu cầu các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp phải được tiếp thu, nghiên cứu các chuyên đề về nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trong thời kỳ mới.
       Trung tâm GDTX tỉnh đã lựa chọn những giảng viên, giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng để xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên các trường phổ thông trong tỉnh với 05 chuyên đề, khoảng 30 tiết học, đó là: Chuyên đề về Tổng quan giáo dục và đào tạo Thanh Hóa - Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông hiện nay; Chuyên đề: Những nội dung cơ bản của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông; Chuyên đề: Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc phát triển năng lực, tạo hứng thú học tập cho học sinh trường phổ thông; Chuyên đề: Giáo viên chủ nhiệm lớp với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh; Chuyên đề : Giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông với công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
       Lãnh đạo Trung tâm đã phân công thành 05 nhóm biên soạn, thẩm định, phản biện tài liệu và hoàn chỉnh các bản thảo, theo đó ngày 21/2/2019 toàn thể cán bộ, giáo viên Trung tâm đã họp để nghe các nhóm trình bầy, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo các phòng GDTH, GDTrH của sở trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho tổ chức thực hiện.
       Hy vọng rằng với sự tâm huyết, trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh vì nhiệm vụ chung của ngành, mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để bồi dưỡng được đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới sẽ được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xem xét, quyết định cho Trung tâm được tổ chức thực hiện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh mà trước mắt là thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị

1.jpg
2.jpg
 3.jpg 4.jpg
Hôm nay:
235
Hôm qua:
971
Tuần này:
3084
Tháng này:
26476
Tất cả:
1009326