Đăng lúc: 09:26:20 04/07/2019 (GMT+7)

Đoàn thanh niên với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm GDTX Tỉnh

Th.sĩ Đào Thị Thủy – Bí thư Đoàn TN
       Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta, thế hệ trẻ luôn là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực. Ngày nay, trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển nhanh như vũ bão, quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng, kiến thiết đất nước để đưa nước ta sánh với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ dạy càng cần phải phát huy hơn bao giờ hết.
       Nhiệm kỳ 2019 – 2022, của Đoàn thanh niên Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020, quyết tâm phấn đấu xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trọng điểm của tỉnh, xây dựng Trung tâm phát triển ổn định, bền vững, dẫn đầu trong khối GDTX cấp tỉnh, thành phố trong cả nước.
       Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCSHCM Trung tâm GDTX tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2022, nhằm phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước cũng như xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Trung tâm, Đoàn thanh niên Trung tâm GDTX tỉnh đã đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019– 2022, trong đó tập trung vào những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị, cụ thể như sau:
       Thứ nhất, tiếp tục thể hiện vai trò xung kích trong học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.
       Giáo dục đoàn viên, thanh niên theo lý tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn nhằm mục tiêu củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, tạo động lực để đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Ban Chấp hành (BCH) ĐTN Trung tâm tập trung đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động giáo dục cho đoàn viên thanh niên như:
     - Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cũng như tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Nhà nước, ngành và Đoàn thanh niên các cấp phát động.
     - Tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2019, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên Trung tâm.
     - Tăng cường việc mời các báo cáo viên nói chuyện, tọa đàm, trao đổi với đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên nhất là đoàn viên thanh niên mới; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhận thức của đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức các hoạt động thăm quan thực tiễn, giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động trong đoàn viên thanh niên Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.
       Thứ hai, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn viên thanh niên.
       Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đoàn thanh niên Trung tâm tập trung các biện pháp nêu cao tinh thần “Khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên với nội dung trọng tâm là: Vận động đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện; xây dựng cho mỗi đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, nắm chắc nghiệp vụ, có kiến thức, kinh nghiệm làm việc, giỏi về ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tại Trung tâm GDTX tỉnh trong tình hình mới.
Để thực hiện tốt nội dung trên, Đoàn thanh niên Trung tâm GDTX tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
      - Tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua dạy tốt, phục vụ tốt” trong đoàn viên là cán bộ, giáo viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ học tập, rèn luyện của mỗi đoàn viên
      - Phát động phong trào “Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học” trong đoàn viên là cán bộ, giáo viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% đoàn viên cán bộ, giáo viên tham gia học, thi đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định.
      - Phát động phong trào đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận các công trình, phần việc chuyên môn của đơn vị. Phối hợp với các tổ chức trong Trung tâm thường xuyên tổ chức các cuộc thi cho cán bộ, giáo viên và người lao động.
      - Động viên đoàn viên là cán bộ, giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin lý luận và thực tiễn bổ sung kịp thời vào bài giảng; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên trẻ đăng ký tham gia các khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ.
      - Duy trì và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, viết SKKN giáo dục trong đoàn viên giáo viên, phấn đấu 100% đoàn viên là giáo viên đều đăng ký, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, viết SKKN, đồng thời tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học trong đoàn viên Trung tâm.
      - Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, phát triển hình thức hoạt động câu lạc bộ, đa dạng hoá hình thức tổ chức và mở rộng loại hình sinh hoạt, học tập và các diễn đàn, trao đổi nghiệp vụ trong cán bộ, giáo viên là đoàn viên.
       Thứ ba, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Xây dựng Trung tâm văn hóa”.
       Phát huy những thành tích đã đạt được, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với việc thực hiện cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo:
      - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong đoàn viên thanh niên gắn với các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo; của Trung tâm GDTX tỉnh; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn thanh niên các đơn vị trong và ngoài ngành, phấn đấu mỗi quý tổ chức 01 sự kiện văn hóa ,văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên Trung tâm.
      - Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong đoàn viên thanh niên: duy trì thường xuyên, hiệu quả việc tự tập thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều; phát động tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao, tăng cường giao lưu với các đơn vị để tạo sự đồng thuận, đoàn kết  xây dựng Trung tâm ổn định và phát triển bền vững.
      - Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm hướng dẫn đoàn viên thanh niên rèn luyện và thực hiện nếp sống văn hóa: tăng cường công tác giáo dục lễ tiết tác phong, thuần phong, mỹ tục, chống các biểu hiện và những hành vi thiếu văn hoá trong ứng xử của đoàn viên; phát động và triển khai các phong trào đoàn viên thanh niên chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng cảnh quan môi trường Trung tâm xanh, sạch, đẹp.
       Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở.
      - Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng từ đó vận động đoàn viên trong Trung tâm tích cực, tự giác tham gia.
      - Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: làm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khuôn viên Trung tâm; tham gia hướng dẫn, đảm bảo trật tự ATGT và làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường vào Trung tâm; kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Trung tâm tọa lạc.
      - Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Duy trì kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
      - Mở rộng các hoạt động giao lưu, liên kết với tuổi trẻ các trường, các cơ sở Đoàn bạn trong khu vực, đoàn thanh niên các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, hoạt động vì cộng đồng...
      Thứ năm, công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
      Về tham gia xây dựng Đảng:
      - Không ngừng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho Đoàn viên; tiếp tục triển khai thưc hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng, phân loại, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ Trung tâm xem xét kết nạp.
      - Tổ chức sinh hoạt định kỳ giữa BCH Đoàn thanh niên Trung tâm với đoàn viên là đảng viên dự bị, đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, quá trình phấn đấu, qua đó tạo điều kiện cho các đồng chí đó tiếp tục phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.
      - Tăng cường tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác thanh niên, thường xuyên tham gia góp ý xây dựng các văn kiện của Đảng, góp ý phê bình đảng viên, cán bộ chủ chốt Trung tâm.
      Về xây dựng Đoàn:
     - Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07/NQ-TW của BCH Trung ương Đoàn về tăng cường chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN của BTVTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  về“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào TN trong tình hình mới.
      - Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động khác của đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của ban chấp hành Đoàn và tinh thần đoàn kết, tự quản, tự rèn của mỗi đoàn viên thanh niên Trung tâm.
      - Nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên cộng sản. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới” với những hình thức, cách làm phù hợp.
      - Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của mỗi đoàn viên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của Đoàn.
      Với truyền thống hơn 16 năm thành lập của Trung tâm GDTX tỉnh, tuổi trẻ Trung tâm luôn cố gắng, tiếp tục thể hiện bản lĩnh, danh dự để xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, của Ngành và sự tin yêu của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, người lao động Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển ổn định và bền vững.
 
 
 
Hôm nay:
566
Hôm qua:
6590
Tuần này:
7156
Tháng này:
116847
Tất cả:
1553862